Menu
Facebook Luxury villas Seychelles  Twitter Luxury villas Seychelles  |
Rezervujte
online »

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu PALM ROYAL umístěného na webovém rozhraní www.villaspalmroyal.com (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

PALM ROYAL HOTEL MANAGEMENT CONSULTANTS (PROPRIETARY) LIMITED, vedená pod číslem 8415223-2 se sídlem Port Glaud, Seychelles,

Adresa pro doručování: Port Glaud, Seychelles

Telefonní číslo: +248 274 44 28

Kontaktní e-mail: info@villaspalmroyal.com

jako ubytovatelem

a vámi jako ubytovaným

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o ubytování se zavazujeme poskytnout vám přechodně ubytování na ujednanou dobu a vy se zavazujete nám zaplatit cenu za ubytování a za služby spojené s ubytováním (dále jen „cena“). Cena zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.1. Týká se smlouva o ubytování pouze ubytování?

Jako smlouva o ubytování (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2. Je smlouva o ubytování spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a ubytování objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

1.4. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

Sídlo naší společnosti je v Seychelské republice, náš vztah se ale bude vždy řídit českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o ubytování?

Na webovém rozhraní je uveden popis ubytování včetně popisu druhů případných služeb. Na webovém rozhraní je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace ubytování je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného ubytování a případné služby, zvolený způsob platby a vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělen souhrn objednávky včetně konečné ceny. V rámci souhrnu máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky vás budeme informovat.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za ubytování a za služby spojené s ubytováním. Přijetí objednávky (akceptace) je součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka ubytování, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Závazná cena vám bude sdělena v souhrnu objednávky. Změna ceny za ubytování a za služby spojené s ubytováním po uzavření smlouvy nemá na již uzavřenou smlouvu vliv.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny ubytování a případných služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám ubytování za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.8. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.9. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím ubytování převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím ubytování je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba ubytování je možná v eurech (EUR).

4. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ, ZÁNIK SMLOUVY

4.1. Kdy a jak vám bude ubytování poskytnuto?

Ubytování vám bude poskytnuto v termínu uvedeném v objednávce tak, že vám odevzdáme ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistíme nerušený výkon vašich práv spojených s ubytováním.

4.2. Je možné odstoupit od smlouvy o ubytování?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

V případě Vašeho zájmu o přesunutí poskytnutí ubytování na jiný termín či jinou změnu nás kontaktujte. Upozorňujeme Vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.

4.3. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy o ubytování my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy o ubytování.

4.4. Je možné smlouvu o ubytování vypovědět?

Máte právo vypovědět smlouvu před uplynutím termínu ubytování uvedeného v objednávce.

Pokud vypovíte smlouvu o ubytování, náleží nám následující storno poplatek:

Přijaté peněžní prostředky v souvislosti se smlouvou o ubytování, od kterých byl odečten storno poplatek, vám vrátíme do 14 dnů od doručení výpovědi.

My máme právo vypovědět smlouvu před uplynutím termínu ubytování uvedeného v objednávce bez výpovědní doby v případě, že porušíte i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

5.1. Za jaké vady poskytnutého ubytování odpovídáme?

Jako ubytovatel odpovídáme za to, že ubytování při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuto ve shodě se smlouvou. Ubytování při poskytnutí nemá vady a je poskytnuto ve shodě se smlouvou, když:

5.2. Jaká je záruční doba poskytovaného ubytování?

Poskytnuté ubytování je možné reklamovat v průběhu jeho poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu ubytování lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí ubytování.

5.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám ubytování bylo poskytnuto vadně, máte zejména právo na:

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

5.4. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu ubytování spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování ubytování jsme oprávněni v souladu s platnou legislativou Seychelské republiky.

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se ubytování, které jste u nás objednali, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.10.2016